Taryba (kolegialus organas)

1. Įstaigos taryba (kolegialus valdymo organas) atlieka Švietimo įstatyme nustatytas funkcijas:
• Koordinuoja vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos igyvendinimą.
• Svarsto įstaigos direktoriaus teikiamus Įstaigos struktūros pertvarkos planus ir teikia siūlymus įstaigos savininkui (dalininkų susirinkimui).
• Nustato įstaigos darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principus.
• Nustato bendrą mokymosi vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti profesinio mokymo kokybę, ir apie tai informuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.
• Svarsto įstaigos direktoriaus pateiktą įstaigos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą.
• Iki kiekvienų metų kovo 1 dienos įvertina ir teikia siūlymus įstaigos dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos direktoriaus pateiktos įstaigos metinės veiklos ataskaitos.
• Savo sprendimus skelbia viešai Įstaigos interneto svetainėje ir apie savo sprendimus informuoja dalininkų susirinkimą.
• Atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir įstaigos įstatuose.

2. Tarybos sudėtis:
• Andrius Raščius, Lietuvos statybininkų asociacijos atstovas
• Aurelijus Šapranauskas, Lietuvos inžinerinės asociacijos LINPRA atstovas
• Inga Radzevičienė, Lietuvos inžinerinės asociacijos LINPRA atstovė
• Irmantas Gedzevičius, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus atstovas
• Kristina Valantinienė, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė
• Lukas Malakauskas, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro mokinių atstovas
• Miroslav Radulevič, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro mokytojų atstovas
• Neringa Dapkutė, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro kitų darbuotojų atstovė
• Rima Valiukevičienė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovė