Taryba (kolegialus organas)

1. Įstaigos taryba (kolegialus valdymo organas) atlieka Švietimo įstatyme nustatytas funkcijas:

  • Koordinuoja vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimą.
  • Svarsto įstaigos direktoriaus teikiamus Įstaigos struktūros pertvarkos planus ir teikia siūlymus įstaigos savininkui (dalininkų susirinkimui).
  • Nustato įstaigos darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principus.
  • Nustato bendrą mokymosi vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti profesinio mokymo kokybę, ir apie tai informuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.
  • Svarsto įstaigos direktoriaus pateiktą įstaigos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą.
  • Iki kiekvienų metų kovo 1 dienos įvertina ir teikia siūlymus įstaigos dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos direktoriaus pateiktos įstaigos metinės veiklos ataskaitos.
  • Savo sprendimus skelbia viešai Įstaigos interneto svetainėje ir apie savo sprendimus informuoja dalininkų susirinkimą.
  • Atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir įstaigos įstatuose.