Taryba (kolegialus organas)

1. Įstaigos taryba (kolegialus valdymo organas) atlieka Švietimo įstatyme nustatytas funkcijas:

 • Koordinuoja vidinės profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimą.
 • Svarsto įstaigos direktoriaus teikiamus Įstaigos struktūros pertvarkos planus ir teikia siūlymus įstaigos savininkui (dalininkų susirinkimui).
 • Nustato įstaigos darbuotojų (išskyrus direktorių) atrankos ir metinės veiklos vertinimo principus.
 • Nustato bendrą mokymosi vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti profesinio mokymo kokybę, ir apie tai informuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją.
 • Svarsto įstaigos direktoriaus pateiktą įstaigos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir tvirtina šios sąmatos įvykdymo ataskaitą.
 • Iki kiekvienų metų kovo 1 dienos įvertina ir teikia siūlymus įstaigos dalininkų susirinkimui dėl Įstaigos direktoriaus pateiktos įstaigos metinės veiklos ataskaitos.
 • Savo sprendimus skelbia viešai Įstaigos interneto svetainėje ir apie savo sprendimus informuoja dalininkų susirinkimą.
 • Atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir įstaigos įstatuose.

2. Tarybos sudėtis:

 • Andrius Raščius, Lietuvos statybininkų asociacijos atstovas;
 • Aurelijus Šapranauskas, Lietuvos inžinerinės asociacijos LINPRA atstovas;
 • Inga Radzevičienė, Lietuvos inžinerinės asociacijos LINPRA atstovė;
 • Justas Mišeikis, Vilniaus regiono plėtros tarybos atstovas;
 • Miroslav Radulevič, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro mokytojų atstovas;
 • Neringa Dapkutė, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro kitų darbuotojų atstovė;
 • Rima Valiukevičienė, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovė;
 • Ruslanas Fiodorovas, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro mokinių atstovas;
 • Rūta Žukauskaitė, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovė.