Kokybės politika

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro

direktoriaus 2019-05-02 įsakymo Nr. V-48 priedas

 

VILNIAUS JERUZALĖS DARBO RINKOS MOKYMO CENTRO VEIKLOS POLITIKA IR TIKSLAI

Veiklos politika

       Veiklos politika – tai Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro (toliau – Centras) darbuotojų ir vadovybės įsipareigojimai aukščiausiu lygiu, vykdant pirminio ir tęstinio, formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo pagal formaliojo ar neformaliojo profesinio mokymo programas bei profesinio mokymo programų rengimo veiklą, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, standartų reikalavimais ir norminiais dokumentais, tenkinti mokinių poreikius, užtikrinti darbuotojų kompetencijos tobulinimą, organizacinį tobulėjimą, stiprinti ir plėtoti kokybės bei aplinkos tausojimo kultūrą, prisiimant asmeninę atsakomybę už švietimo paslaugų kokybę ir poveikį aplinkai, parengiant žmogų kokybiškam darbui, ugdant gebėjimą įsidarbinti, sociokultūrines ir aplinkosaugines kompetencijas  bei vertybines nuostatas.

Tikslai ir vadovybės įsipareigojimai

 • Nuolat gerinti vadybos integruotos sistemos, įgyvendinamos pagal ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartus, veiksmingumą ir rezultatyvumą, atsižvelgiant į klientų (mokinių) lūkesčius, darbo rinkos poreikius ir mokymo praktikos inovacijas.
 • Užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas būtų supažindintas su Centro veiklos politika.
 • Užtikrinti vadybos integruotos sistemos priežiūrą ir siekti palaipsnio sistemos tobulėjimo, į tobulinimo procesą įtraukiant visus Centro darbuotojus.
 • Garantuoti lyderystės ir vadybos visais lygmenimis efektyvumą, tobulinti planavimo procesą,  veiklos ir rezultatų dermę.
 • Gerinti mokymo paslaugų teikimo proceso valdymą, tobulinant sąlygas mokiniams įgyti mokymo programose numatytas kompetencijas.
 • Mokymo programų įgyvendinimo kokybę užtikrinti nuolat stebint, vertinant ir tobulinant ugdymo procesą.
 • Siekti nuolatinio administracijos darbuotojų ir mokytojų kvalifikacijos bei bendrųjų gebėjimų tobulinimo.
 • Nuolat turtinti materialinius, techninius išteklius,  juos racionaliai naudoti bei diegti IT naujoves, teikiant mokymo paslaugas ir kuriant palankią darbo aplinką.
 • Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais siekti sėkmingo mokinių parengimo profesinei veiklai.
 • Centro veikloje naudoti mokymo medžiagas, priemones ir technologijas, darančias mažiausią žalingą poveikį aplinkai, vykstant mokymo procesui ir pastarojo aptarnavimo veikloms.
 • Siekti taršos prevencijos ir nuolatinio aplinkos būklės gerinimo.
 • Organizuoti veiksmingą žaliavų, energetinių ir neatsinaujinančių gamtos išteklių naudojimo sistemą, dirbti taip, kad būtų kuo mažiau atliekų ir organizuoti antrinį jų panaudojimą.
 • Ugdyti Centro kiekvieno darbuotojo ir mokinio atsakomybę ir supratimą, kad aplinkos apsauga bei gamtinių išteklių tausojimas yra ne tik bendra Centro bet ir jo asmeninė pareiga.
 • Reguliariai peržiūrėti ir atnaujinti Centro metinius tikslus, taip pat užtikrinant, kad šie atitinka Centro strateginius tikslus.
 • Informuoti visuomenę apie Centro veiklą ir pasiekimus.
 • Reguliariai peržiūrėti ir pagal poreikį atnaujinti Centro veiklos politiką, kad ji išliktų atitinkanti Centro ketinimus ir užtikrintų Centro veiklos tęstinumą.

Centro vadovybė atsakinga už tai, kad ši politika būtų žinoma, suprantama ir įgyvendinama visų Centro darbuotojų visuose veiklos lygiuose, bei žinoma visoms suinteresuotoms šalims.

Prioritetiniai kokybės kriterijai:

 1. Įsidarbinimas, proc.;
 2. Egzaminų rezultatai (išlaikiusiųjų skaičius/laikiusiųjų skaičius), proc.;
 3. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas (valandų skaičius vienam darbuotojui įvairiose kvalifikacijos tobulinimo priemonėse per metus), val. sk.;
 4. Judumas, tarptautiškumas (dalyvavusių tarptautiniuose projektuose ir renginiuose (mokinių ir mokytojų) skaičius, lyginant su bendruomenės narių skaičiumi), proc.
Veiklos tikslai 2019 m. Terminas Vykdytojas
1. Pasiekti absolventų įsidarbinimą ne mažiau kaip 85 proc. nuo baigusiųjų skaičiaus iki 2019 m. gruodžio 30 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokymo sk. vadovai
2. Pasiekti laikiusiųjų ir išlaikiusiųjų egzaminus mokinių santykį ne mažiau kaip 83 proc. (išlaikiusiųjų skaičius/laikiusiųjų skaičius) iki 2019 m. birželio 30 d. Mokymo sk. vadovai
3. Patobulinti darbuotojų kvalifikaciją, sudarant galimybes vienam darbuotojui dalyvauti įvairiose kvalifikacijos tobulinimo priemonėse ne mažiau kaip 11 val. per metus iki 2019 m. gruodžio 30 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokymo sk. vedovai
4. Atsižvelgiant į darbuotojų pateiktas pastabas ir pasiūlymus, suorganizuoti ne mažiau kaip 2 Centro darbuotojų susirinkimus VS tobulinimo klausimais iki 2019 m. gruodžio 30 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

5. Suorganizuoti ne mažiau nei 2 Centro darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo renginius aplinkos apsaugos tema iki 2019 m. gruodžio 30 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

6. Į ne mažiau nei 50 porc. Centro realizuojamų mokymo programų integruoti aplinkos apsaugos modulį iki 2019 m. gruodžio 30 d.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

7. Plėtoti judumą ir tarptautiškumą - užtikrinti dalyvavusių tarptautiniuose projektuose ir kt. tarptautiniuose renginiuose bendruomenės narių skaičių ne mažesnį kaip: 50 žm. (pedagoginio personalo ir mokinių) iki 2019 m. gruodžio 30 d.

Mokymo sk. vadovai

Projektų sk. vadovė
8. Gauti teigiamą mokymo paslaugų kokybės įvertinimą iš 100 proc. Centro klientų (mokinių). iki 2019 m. gruodžio 30 d.

Mokymo organizavimo sk. vadovė