Pranešėjų apsauga

Informacijos apie pažeidimus teikimas vidiniu Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro kanalu.

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymocentru sieja ar siejo  darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, taip pat kiti asmenys.

Kompetentingu subjektu, administruoti Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrovidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą) paskirta darbuotoja: Administravimo ir kokybės skyriaus vadovė Neringa Dapkutė el. p. n.dapkute@mokymas.eu, mob. +370 682 12723, Jeruzalės g. 53, 08420 Vilnius.

Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre vidiniu pranešimų apie pažeidimus kanalu galima pateikti:

 • tiesiogiai atvykus į Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrą  oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą adresu Jeruzalės g. 53, 08420 Vilnius;
 • atsiųsti Pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą paštu, adresu Jeruzalės g. 53, 08420 Vilnius, ant voko turi būti nurodyta žyma ,,Kompetentingam subjektui asmeniškai“. Siunčiant laisvos formos pranešimą, informacija turi būti teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos:

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

 • asmens konfidencialumo užtikrinimas;
 • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
 • teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
 • teisė gauti kompensaciją;
 • nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
 • atleidimas nuo atsakomybės.

Prieš darbuotoją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, ir jo šeimos narius, dirbančius Vilniaus technologijų mokymo centre, dėl tokios informacijos pateikimo nuo informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Darbuotojui, pranešusiam apie pažeidimą, ir jo šeimos nariams, dirbantiems Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centre, taikomos teisinės gynybos priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnyje ir kituose teisės aktuose.

Apie korupciją taip pat galima pranešti:

 • paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis);
 • el. p. pranesk@stt.lt siunčiant užpildytą Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojamą  Pranešimo apie pažeidimą formą;
 • per Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainę.

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija: