Projektai

Nr.

Projekto pavadinimas

Priemonė ir fondas (agentūra)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Projekto vertė, Lt

Projekto aprašymas

1.

Suvirinimo sektorinio praktinio mokymo centro sukūrimas

Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-011 

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“

VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“

2011-09/ 2014-10

10.000.000,00

Pagrindinis suvirinimo sektoriaus praktinio mokymo centro tikslas – teikti kokybiškas ir realaus darbo bei mokslo pasaulio poreikius atitinkančias praktinio mokymo paslaugas suvirinimo srities atstovams (mokiniams, įmonių darbuotojams, bedarbiams, profesijos mokytojams ir kitiems asmenims, norintiems įgyti ar patobulinti turimą suvirintojo kvalifikaciją). Praktinis mokymas šiame centre bus prieinamas įvairaus išsilavinimo bei visų amžiaus grupių asmenims. Čia bus teikiamos tęstinio profesinio mokymo paslaugos. Projekto metu bus sukurtas visų rūšių suvirinimo mokymo infrastruktūros plėtojimo praktinio mokymo centras, kurio mokymosi paslaugomis per 6 mėn. nuo projekto pabaigos pasinaudos ne mažiau kaip 243 besimokančių asmenų, mokytoju ir dėstytojų.

 2.

Statybos sektoriaus praktinio mokymo centro kūrimas VšĮ "Vilniaus statybininkų rengimo centras" bazėje.

Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-004

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra.

VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“

2011-06/ 2014-07

10.400.000,00

 Projekto tikslas – gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas profesijos mokytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją – plėtoti sektorinio praktinio mokymo centro infrastruktūrą. Projekto uždaviniai – 1. Atlikti mokyklos pastatų statybą ir rekonstrukciją; 2. Mokyklos patalpas aprūpinti mokymo procesui reikalinga įranga ir baldais. Projekto tikslas ir uždavinys atitinka veiksmų programos prioriteto tikslą ir uždavinį, nes šiuo projektu bus sukurtas vienas praktinio mokymo centras ir tiesioginės naudos gavėjų skaičius iš investicijų į švietimo infrastruktūrą per 6 mėnesius po projekto pabaigos bus ne mažesnis nei 1300.

 3.

Transporto sektorinio praktinio mokymo centro sukūrimas Bukiškėse

Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-036

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“

VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“

2010-10/ 2014-11

16.000.000,00

 Projekto tikslas - plėtoti transporto sektoriaus praktinio mokymo infrastruktūrą, siekiant profesinio mokymo atitikties darbo rinkos poreikiams. Projektas skirtas transporto sektoriaus praktinio mokymo bazės sukūrimui. Projektu siekiama spręsti aktualiausias šiam sektoriui problemas ir sudaryti palankias sąlygas profesinio mokymo plėtrai bei  profesinio mokymo populiarinimui tarp transporto, sandėliavimo ir ryšių sektoriaus darbuotojų.

 4.

Profesinis mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose

Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-027

Europos Komisijos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa, Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimo priemonė

2013-05/ 2015-08

868.445,39 EUR

Projektas vykdomas su partneriais: Viešoji įstaiga Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras, Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras. Projekto tikslas -pameistrystės mokymo formų plėtojimas, siekiant gerinti besimokančiųjų asmenų pasirengimą praktinei veiklai. Projekto tikslinė grupė - mokiniai (nesimokantis ir neturintis kvalifikacijos jaunimas (16-29 metų amžiaus žmonių grupė), bedarbiai arba dirbantys asmenys, kuriems reikia įgyti arba tobulinti kvalifikaciją) - 900 asm. Projekto įgyvendinimo metu numatomi įgyvendinimo veiklų etapai:

1. Profesinio mokymo organizavimas realiomis darbo sąlygomis: mokymai pameistrystės forma profesiniam mokymui paklausa pasižyminčiuose ūkio sektoriuose.
2. Priemonių ir idėjų, kaip palengvinti efektyvų pameistrystės plėtojimą ir įgyvendinimą Lietuvos profesiniame mokyme, parengimas: mokymų pameistrystės forma vertinimas, rekomendacijų pameistrystės diegimui ir plėtrai parengimas (rekomendacijų suderinimas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija).

 5.

,,Beasbesčio (ABClean) kvalifikacinio standarto vystymas ir įgyvendinimas”

European Commission - Human Resources Development Program

2013-10/ 2015-10 727.185,5 EUR

Projekto tikslai: Atkreipti dėmesį į darbų su medžiagomis, turinčiomis asbesto, saugos prevenciją bei padidinti saugumą darbo vietose į tradicinį darbų saugos specialistų mokymą integruojant aplinkosauginius aspektus. Išplėsti informaciją (žinomumą) apie asbesto įtakojamas profesines rizikas. Pateikti naują požiūrį bei inovatyvias rekomendacijas dėl įvairių su asbestu susijusių darbų atlikimo - asbesto aptikimo, pašalinimo, griovimo, atliekų sutvarkymo. Rekomendacijos bus skirtos tiek darbų vadovams, tiek darbininkams. Išanalizuoti teisinį reglamentavimą dėl su asbestu susijusių darbų vykdymo.

Tikslinė grupė: Saugos ir sveikatos specialistai statybos sektoriaus mažose ir vidutinėse įmonėse. Darbininkai, vykdantys su asbestu susijusius darbus.  Mokymo įstaigos, sertifikavimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir kitos institucijos, kurios turi galimybes skleisti informaciją apie su asbestu susijusias rizikas. Bet kuri statybos sektoriaus įmonė, dirbanti su asbestu

 6.

„Mokymasis iš Italijos pameistrystės vykdymo patirties“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000268

Erasmus+

2014-09/ 2015-09

3.660 EUR

Projekto tikslas - prisidėti prie mokymo pameistrystės forma sistemos kūrimo Lietuvoje. Supažindinti Lietuvos pameistrystės dėstytojus bei kitus specialistus su sėkminga pameistrystės vykdymo tvarka įmonėse, valstybinėse įstaigose, bei mokymo centruose Italijoje. Patirtis bus perimama stebint už pameistrystės organizavimą atsakingų valstybės pareigūnų, verslininkų bei mokymo įstaigų veiklą. Problemos, kurias siekiama išspręsti įgyvendinant projektą- šiuo projektu siekiama prisidėti prie pažangios profesinio mokymo formos - pameistrystės - diegimo Lietuvoje.

 7.

„Statybos sektoriaus modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių programų išbandymas”

Projekto Nr. VPI-2.2-ŠMM-04-V-03-014

 

2011-08/ 2015-06

 

Projekto tikslas - sukurti ir įdiegti inovatyvias, atitinkančias geriausią tarptautinę patirtį mokymo priemones, skirtas moduliniam statybos sektoriaus pirminio ir tęstinio programų įgyvendinimui. Projekto metu ketinama parengti, remiantis aukščiausios kokybės gerąja užsienio ir Lietuvos praktika, išbandyti ir įdiegti inovatyvias mokymo priemones, skirtas apdailininkų, mūrininkų, statybos mechanizmų ir darbų saugos, pastatų restauratorių ir kt. mokymo programų moduliams, pritaikant juos efektyviam ir patogiam mokymosi procesui.

 8.

Transporto srities modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas ir modulinių mokymo programų išbandymas Projekto Nr. VP1-2 2-ŠMM-04-V-03-020

 

 

 

 

9.

"EKO VAIRAVIMO MOKYMO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS"
Nr. 2015-1-LT01-KA102-013144

Erasmus+

2015-06/

20016-09

26.346 EUR

Projekto tikslas- tobulinti transporto sektoriaus profesijos mokytojų ir instruktorių kompetencijas, siekiant pagerinti transporto sektoriaus mokymo paslaugų kokybę.

10.

Tarpinstitucinė sinergija jaunimo užimtumui inžinerinėje pramonėje didinti
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. JRS1-12   
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Programa „Jaunimo politikos įgyvendinimas“
Priemonės „Įgyvendinti regioninės jaunimo politikos stiprinimo veiksmų plano priemones“    


2017-05-31
2017-12-22
 2000,00 Eur LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinamos programos tikslas – spręsti jaunimo užimtumo problemas regionuose, stiprinti verslo, jaunimo ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą, veiklų inicijavimą, atsižvelgiant į savivaldybės specifiką.
Mokymo centro inicijuoto projekto tikslas – didinti jaunimo profesinį užimtumą inžinerinės pramonės srityje, stiprinant tarpinsitucinį viešojo, privataus ir NVO sektorių bendradarbiavimą Ukmergės, Širvintų ir Šalčininkų regionuose.
Projekto rezultatai:
 • 3 atviri demonstraciniai profesinio orientavimo renginiai, naudojant infomobilį, remiantis STEM metodais, regionuose
 • Bendradarbiavimo galimybių, sprendžiant jaunimo užimtumo problemas, su regiono institucijomis planas metams
 • Metodinės rekomendacijos regionų organizacijoms sprendžiant jaunimo užimtumo problemas.