Erasmus+

 

 

 

Projekto pavadinimas
(lietuvių kalba)

 

„Aplinką tausojančios darbo kultūros mokymo - statybos sektoriaus specialistams - plėtojimas“

Projekto pavadinimas
(anglų, prancūzų arba vokiečių kalba)
„Development of environmentally-friendly (green) training for specialists in the construction sector“
Koordinuojančiosios organizacijos pavadinimas Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
Projekto numeris 2019-1-LT01-KA202-060695
Įgyvendinimo laikotarpis 2019-10-01—2022-01-31
Tikslas
(max 150 simbolių)
Plėtoti ir įtvirtinti aplinkai nekenksmingą (žaliąją) darbo kultūrą statybos sektoriuje, kartu padidinant trūkstamos kvalifikuotos darbo jėgos tiekimą statybų sektoriui bei sukuriant galimybę „žaliaisiais“ įgūdžiais patobulinti jau dirbančių statybos sektoriaus specialistų kvalifikaciją.
Kokius Lietuvos nacionalinius švietimo prioritetus atliepia Jūsų projektas? Valstybinės švietimo strategijos 2013-2020 IV prioritetinės krypties „Mokymasis ir įgalinimas visą gyvenimą” tikslą „Skatinti mokymosi visą gyvenimą įvairovę pagal ūkio ir visuomenės poreikį ir veiklos rūšių tęstinumo pajėgumus ir kurti lanksčią prieinamumo sistemą, užtikrinti mokymo kokybę, stiprinti kultūros įstaigų, verslo galimybes dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese”.
Kokius Europinius prioritetus atliepia Jūsų projektas? Darbo rinkai reikiamų profesinių kompetencijų stiprinimas pirminiame ir tęstiniame profesiniame mokyme.
Skaidrumas ir įgūdžių bei kvalifikacijos pripažinimas.
Intelektiniai produktai:
(max 300 simbolių)
1. IP 1. Statybos sektoriaus specialistų ruošimo gairių (rekomendacijų rinkinys nacionaliniam, regiono ir miesto lygmenims) parengimas. Tikslinė grupė – mokytojai, mokymų vadovai, tyrėjai; Paskirtis – ilgalaikėje perspektyvoje įmonės bus suinteresuotos samdyti ekologiškos statybos specialistus, kad jų atliekami darbai garantuotų nulinį ar kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai bei taupymą statybų įmonės biudžete, taigi šios gairės, kaip rekomendacijų visuma, taps pagrindu geresnei paklausių statybų sektoriaus specialistų rengimo kokybei atsirasti.
2. IP 2. Statybos sektoriaus specialistus ruošiančių mokytojų mokymo instrumentų parengimas. Tikslinė grupė - mokytojai, mokymų vadovai, tyrėjai; Paskirtis - sukurti mokytojams mokyti skirtą instrumentų rinkinį,padėsiantį jiems tikslingai keisti/tobulinti mokymo programų turinį, mokymo taktiką bei metodiką.
3. IP 3. Statybos sektoriaus specialistų mokymo instrumentų parengimas. Tikslinė grupė - pirminio ir tęstinio mokymo mokiniai. Paskirtis - sukurti naujos kokybės statybos sektoriaus specialistams ruošti tinkamą mokymo turinį, siekiant, kad darbo rinkoje ilgainiui imtų dominuoti gamtą tausojančią darbo kultūrą demonstruojantys ir populiarinantys statybos sektoriaus specialistai.
Numatomi rezultatai ir jų poveikis:
(max 150 simbolių)
• Anglų kalba parengtos statybos sektoriaus specialistų ruošimo gairės (1 vnt.);
• Lietuvių, latvių, estų ir ispanų kalbomis parengtas statybos sektoriaus specislistus ruošiančių mokytojų mokymo instrumentų rinkinys (viso - 4 vnt.);
• Lietuvių, latvių, estų ir ispanų kalbomis parengtas statybos sektoriaus specialistų mokymo instrumentų rinkinys (viso - 4 vnt.);
• ne mažiau 14 apmokytų mokytojų;
• ne mažiau 120 apmokytų mokinių;
• aplinką tausojančios darbo kultūros sklaidos kampanija (4 apskritojo stalo diskusijos, 1 baigiamoji konferencija).
Numanomi rezultatų kuriamos pridėtinės vertės tipai:
(paskirstykite 100%)

1. Inovacijų kūrimas (50%);
2. Didesnis mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros pritaikymas (10%);
3. Vieningos Europinės gerosios praktikos kūrimas (20%);
4. Galimybė plėtoti ir stiprinti tinklus tarptautiniu lygmeniu (10%);
5. Teigiami pokyčiai žmonėms susidūrusiais su sunkumais (10%).
Projekto koordinatorius Marius Ablačinskas
El. pašto adresas: projektai@mokymas.eu
Projekto partneriai: 1. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (Lietuva);
2. Lietuvos statybininkų asociacija (Lietuva);
3. Daugavpils Būvniecības tehnikums (Latvija);
4. Latvijas Buvnieku Asociacija (Latvija);
5. Järvamaa Kutsehariduskeskus (Estija);
6. Inercia Digital SL (Ispanija).
Informacija apie projektą internete https://www.vjdrmc.lt/erasmus/
Informacija apie projektą programos „Erasmus+“ sklaidos platformoje http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
Ką naujo atradau šiame projekte?
(max 100 simbolių)
Nesudėtingi ir nesunkiai įgyvendinami sprendiniai gali turėti kompleksinės įtakos ir sukurti didelio masto netiesioginį poveikį - palaipsniui keičiant statybos sektoriuje dirbančių asmenų darbo kultūrą mažės neigiamas poveikis aplinkai bei didės kokybiškai naujos statybos objektais besinaudojančių asmenų pasitenkinimas.